Jɔjɔ Ziyé

 

 

 

Kul nə lwong a kəl məkaa se mə diendə bɨ dinə mə Zɛmbɨ dɨ sə dɨ mpaal shid

ŋyam ga wa dʉgʉlʉ shilma mə Yésus

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.